Regulamin sklepu internetowego e-swiadectwaenergetyczne.com

Pobierz regulamin w wersji PDF ↓

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umów pomiędzy Sprzedawcą i Klientem w zakresie dostarczania produktów i usług cyfrowych.

2. Regulamin w szczególności wskazuje prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta.

3. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do Konsumentów jaki i podmiotów nie będących Konsumentami, o ile na Stronie Internetowej nie wskazano, że konkretna oferta lub warunki świadczenia Usług dotyczą wyłącznie określonej kategorii Użytkowników.

4. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na wybraną usługę.

5. Platforma e-swiadectwaenergetyczne.com, dostępna pod adreseminternetowym https://e-swiadectwaenergetyczne.com, jest prowadzona przez MFN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz, NIP 5543016657, REGON 526393848, adres poczty e-mail: kontakt@mfn.biz.pl, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001058176, kapitał zakładowy 20.000 zł.

§2. Definicje.

1. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolnyod pracy w Polsce.

2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na Platformie (tj. w formiecyfrowej) umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez Platformę, w szczególności poprzez wybranie Usługi/Produktu oraz określenie warunków Umowy zawieranej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

3. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę ze Sprzedawcą.

4. Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Platformy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Platforma / Serwis – strona internetowa (sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem: https://e-swiadectwaenergetyczne.com

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Sprzedawca – MFN Sp. z o.o., NIP 5543016657, REGON 526393848, adres (w tym do doręczeń): ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001058176, kapitał zakładowy 20.000 zł, kontakt@mfn.biz.pl.

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej - dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, wystawiany zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy, której przedmiotem jest wykonanie przez Sprzedawcę Usługi na rzecz Klienta lub dostarczenie przez Sprzedawcę Produktu Klientowi.

10. Usługa/Produkt – dostępna na Platformie / do kupienia poprzez Platformę usługa/produkt oferowany przez Sprzedawcę. Wytworzenie oraz dostarczenie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia Świadectwa charakterystyki energetycznej w formie cyfrowej jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

11. Użytkownik – osoba będąca lub nie będąca Konsumentem, która korzysta z Serwisu.

12. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia Umowy ze Sprzedawcą
(oświadczenie woli Klienta w rozumieniu obowiązujących przepisów).

§3. Usługi/Produkty i ich zamawianie.

1. Platforma pozwala na dokonanie przez Użytkowników Zamówienia Usług/Produktów i zawarcie Umowy za pośrednictwem sieci Internet (bez jednoczesnej obecności Stron – tj. Umów na odległość).

2. Informacje dotyczące Usług/Produktów zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oferty nabyciaUsługi/Produktu na warunkach przytoczonych w ich opisie w ramach
Serwisu.

4. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Zamówienia na Platformie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień oraz prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie Formularza Zamówienia. Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia. Podanie danych w Formularzu Zamówienia jestdobrowolne, jednak konieczne do złożenia Zamówienia, a następnie zawarcia i wykonania Umowy.

5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania w Formularzu Zamówienia jedynie prawdziwych, aktualnych oraz niezbędnych danych – w szczególności danych nieruchomości, która będzie przedmiotem wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej.

6. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi (w tym nieruchomości) Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności podanych danych ze stanem faktycznym nieruchomości. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych Świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać wykonane nieprawidłowo, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności – w takim przypadku Sprzedawcy należą się od Użytkownika wszystkie świadczenia przewidziane Umową.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania podania przez Użytkownika dodatkowych, niewymienionych w Formularzu Zamówienia, danych oraz do żądania przedstawienia do wglądu skanów lub oryginałów określonych dokumentów, które okażą się niezbędne do realizacji sprzedaży Usługi/Produktu. W takim przypadki Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wystawione dopiero po przedstawieniu przez Użytkownika w odpowiedniej formie niezbędnych danych lub dokumentów. W przypadki braku możliwości przedstawienia niezbędnych danych i dokumentów przez Użytkownika Zamówienie zostanie anulowane, a całość dokonanej płatności zwrócona zostanie żytkownikowi, przez i zgodnie z regulaminem operatora płatności (np. Stripe Inc).

8. Jeśli na Platformie przy określonej Usłudze/Produkcie wskazano czas realizacji Zamówienia, czas ten oznacza okres pomiędzy dokonaniem przez Klienta płatności ceny za dane Zamówienie a momentem wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przesłaniem jego wersji elektronicznej drogą mailową na adres email wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia, bez uwzględnienia czasu wysyłki wersji papierowej oraz pod warunkiem dostarczenia przez Użytkownika kompletnych i prawidłowych informacji w Formularzu Zamówienia (z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu).

9. Zamówienia mogą być składane poprzez Platformę przez całą dobę w dowolnym dniu tygodnia i roku.

10. Sprzedawca potwierdza wpłynięcie Zamówienia niezwłocznie po jego złożeniu przez Użytkownika (co nie oznacza jakościowej akceptacji danych udostępnionych przez Użytkownika ani możliwości wykonania Umowy). Sprzedawca potwierdza przyjęcia Zamówienia, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres email wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.

11. Wysłanie przez Sprzedawcę na adres email wskazany przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 oznacza zawarcie Umowy (z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 7 powyżej).

§4. Płatności.

1. Ceny wskazane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy w przypadku Produktu lub efektu Usługi dostarczanego tradycyjnie (fizycznie – tj. nie cyfrowo), które to koszty dostarczenia Klient zobowiązany jest ponieść w ramach ceny Produktu/Usługi, dostarczanych tradycyjnie (fizycznie – tj. nie cyfrowo).

2. Cena za Produkt cyfrowy jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta, a Klient jest informowany o niej w trakcie składania Zamówienia na Platformie.

3. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

4. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Usługi/Produkty znajdują się w Formularzu Zamówienia.

5. Płatność on-line dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności oraz zgodnie z jego regulacjami – w tym zakresie operator płatności jest też odrębnym od Sprzedawcy administratorem danych osobowych Użytkownika.

6. Płatność w pełnej wysokości musi zostać dokonana równocześnie ze składaniem Zamówienia.

7. Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wykonane dopiero po opłaceniu Zamówienia i zawarciu Umowy (z zastrzeżeniem par 3 ust 7 Regulaminu).

8. Łącznie z ceną Usługi/Produktu Użytkownik obowiązany jest do zapłaty kosztów dostawy Świadectwa charakterystyki energetycznej, o ile będzie ono przesyłane w wersji papierowej.

§5. Wykonanie Zamówienia.

1. Sprzedawca przy świadczeniu Usługi wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Usług / Produktów, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

2. W celu korzystania z Platformy, Użytkownik powinien mieć zapewniony po swojej stronie dostęp do Internetu z poprawnie funkcjonującą i skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji umożliwiającej dostęp do stron WWW z komputera z możliwością włączenia protokołu HTTPS, adres e-mail oraz inne niezbędne oprogramowanie, w szczególności oprogramowanie do odczytu plików PDF (preferowana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Reader).

3. Podstawową i domyślną formą dostarczenia do Użytkownika Świadectwa charakterystyki energetycznej będzie wysłanie dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.

4. Przesłanie dokumentu elektronicznego (tj. jego transfer na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia) jest nieodpłatne i będzie następowało niezwłocznie po jego sporządzeniu – Klient ponosi własne koszty związane z dostępem do adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu Zamówienia.

5. Każde sporządzone Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie umieszczone przez Sprzedawcę w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

6. Wysyłka wersji papierowej Świadectwa charakterystyki energetycznej jest odpłatna, zgodnie z informacją podaną na Platformie. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tej opłaty łącznie z ceną Usługi/Produktu.

7. Dostawa Świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji papierowej realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej (wg listy przewoźników dostępnej w trakcie formułowania Zamówienia).

8. Wysłanie wersji papierowej Świadectwa charakterystyki energetycznej nastąpi nie później niż w czasie określonym podczas procesu składania Zamówienia, liczonym od dnia sporządzenia dokumentu i wysłania jego wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i określany jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników. Wybrany przez Użytkownika przewoźnik świadczy usługi samodzielnie (tj. odrębnie od Sprzedawcy) oraz zgodnie z jego regulacjami – w tym zakresie przewoźnik jest też odrębnym od Sprzedawcy administratorem danych osobowych Użytkownika.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez siebie utratę treści i danych Użytkownika, która jest spowodowana awarią sprzętu, oprogramowania, systemu lub też innymi okolicznościami, które pozostają poza zasięgiem Sprzedawcy, a są związane z dostępem do Internetu, sprzętem lub oprogramowaniem Użytkownika.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej / dostępie do Internetu, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Platformy.

§6. Reklamacje.

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Usługę/Produkt wolny od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady w Usłudze/Produkcie zakupionym u Sprzedawcy, Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mfn.biz.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w §2 pkt 7 niniejszego Regulaminu.

3. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do szczegółowego określenia przedmiotu reklamacji, w szczególności poprzez podanie rodzaju wady oraz wskazania Umowy / Zamówienia. Ponadto w celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji Klient może dobrowolnie podać swoje dane kontaktowe, np. telefon w celu bezpośredniego kontaktu ze strony Sprzedawcy.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą elektroniczną – na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana, a w przypadku reklamacji pisemnej – na adres poczty elektronicznej wskazanej w reklamacji lub adres fizyczny wskazany w reklamacji.

5. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§7. Prawo odstąpienia od umowy.

Zatwierdzając Formularz Zamówienia, Użytkownik składa wyraźną zgodę na wykonanie Usługi / dostarczenie Produktu i przyjmuje od wiadomości, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy, albowiem z uwagi na istotę Produktu / Usługi, Sprzedawca informuje, że nie przysługuje Użytkownikowi (w tym będącemu Konsumentem) prawo do odstąpienia od Umowy jako umowy zawieranej na odległość, gdyż przedmiotem świadczenia jest Produkt / Usługa nieprefabrykowana (zawierająca indywidulane cechy i dane), w tym wyprodukowana według subiektywnych / indywidualnych danych podanych przez Konsumenta (personalizacja) i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§8. Prawa autorskie.

1. Wszelkie prawa w tym prawa autorskie do Platformy oraz do zawartych na niej treści, znaków graficznych i słownych, znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej, logotypy, grafiki i fotografie należą wyłącznie do Sprzedawcy. Wszelkie kopiowanie, powielanie bądź jakiekolwiek inne wykorzystywanie zawartych w Serwisie treści jest zabronione.

2. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§9. Dane osobowe i pliki Cookies.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w odrębnych dokumentach Sprzedawcy (w tym Polityce prywatności i plików cookies).

§10. Postanowienia końcowe.

1. Użytkownik nie może umieszczać na Platformie treści bezprawnych ani mogących naruszać prawa osób trzecich.

2. Umowy są zawierane w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn, tj. na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego Regulaminu w ramach Platformy. Zmiany nie dotyczą Umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.