Polityka prywatności i plików cookies

I. Informacje Ogólne

1. Strona internetowa (Platforma) www.e-swiadectwa-energetyczne.com, jest własnością MFN Spółka z o.o., zarejestrowaną w Bydgoszczy 85-703, przy ul. Kijowskiej 44, NIP: 5543016657, REGON: 526393848, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001058176, adres poczty e-mail: kontakt@mfn.biz.pl, kapitał zakładowy 20.000 zł, określaną w dalszej części dokumentu jako Administrator.

2. Administrator szanuje prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług dostępnych na wyżej wymienionej stronie www (Platformie) oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z tej strony internetowej oraz stron z nią powiązanych w standardowy sposób przyjęty na rynku dla podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

3. Odrębnym od MFN sp. z o.o. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, jest właściwy minister (obecnie Minister Rozwoju i Technologii) – Ministerstwo pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, kancelaria@mrpit.gov.pl, tel.  22 484 84 84, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki tego administratora danych jest Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa.

4. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana w dalszej części i dokumentu jako „Polityka”) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronie internetowej Administratora i plikach cookies z nią powiązanych.

5. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.e-swiadectwa-energetyczne.com i usług / produktów z nią związanych jest MFN Spółka z o.o.

6. MFN Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Lis, dostępny pod adresem e-mail: kontakt@e-swiadectwa-energetyczne.com lub adresem korespondencyjnym Administratora, który jest tożsamy z adresem rejestrowym MFN Społka zo.o. (zgodnie z ust 1 powyżej).

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Osoba korzystająca ze strony internetowej www.e-swiadectwa-energetyczne.com, która zapoznaje się  z treściami zamieszczonymi na wyżej wymienionej stronie www, nie jest zobowiązana informować MFN Spółka z o.o. o swojej tożsamości – podawanie danych osobowych na wymienionej stronie www jest dobrowolne, lecz konieczne, jeśli dana osoba chce złożyć Zamówienie i zawrzeć z MFN sp. z o.o. Umowę o Usługę lub Produkt. Podczas korzystania z serwisu wykorzystywane są jednak pliki cookies. Informacje zawarte w plikach cookies nie będą identyfikować konkretnego Użytkownika strony internetowej, chyba że Użytkownik sam dobrowolnie włączy taką funkcjonalność, jeśli zostanie ona zapewniona. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookies opisane są w sekcji dotyczącej plików cookies (Punkt VII Polityka plików „COOKIES”).

2. MFN Spółka z o.o., będąca właścicielem strony www.e-swiadectwa-energetyczne.com, przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na następującej podstawie:

1) Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 pkt b) RODO);

‍2Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 pkt c) RODO) – np. w związku obowiązkami osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków;

3) Kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (takich jak dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami) lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust 1 pkt f) RODO).

3. MFN sp. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klientów strony  www.e-swiadectwa-energetyczne.com będzie wynikało z okresu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania przez MFN sp. z o.o. , na przykład w terminach przewidzianych przez regulacje dotyczące świadectw charakterystyki.

IV. Dobrowolność podania danych

Podawanie danych osobowych za pośrednictwem strony  www.e-swiadectwa-energetyczne.com. jest dobrowolne, jednak będzie niezbędne do złożenia Zamówienia lub zawarcia i wykonania Umowy z MFN sp. z o.o. o usługę lub produkt.

V. Prawa Klienta

Osoba, której dane dotyczą ma:
- prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe niezbędne w celu wykonania usług dostępnych na stronie www.e-swiadectwaenergetyczne.com mogą być przekazywane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ministrowi Rozwoju i Technologii jak i za jego pośrednictwem umieszczane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem:

1) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane (póki co obowiązują decyzje dotyczące Szwajcarii, Kanady, Argentyny, Guernsey, Wysp Man, Jersey, Wysp Owczych, Andory, Izraela, Urugwaju, Nowej Zelandii oraz Japonii),

2) pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak:
- wiążące reguły korporacyjne (określone w art. 47 RODO),
- standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO). Aktualnie obowiązują klauzule umożliwiające przekazanie danych do administratora spoza EOG (z 2001 r. oraz z 2004 r.) oraz do podmiotu przetwarzającego spoza EOG (z 2010 r.),
- zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO), czytaj więcej na stronie Prezesa UODO,
- zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt. f RODO),
- klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO),

3) a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO).

VII. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

MFN Spółka z o.o., będąca Właścicielem strony www.e-swiadectwaenergetyczne.com dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe, spełniającym wymogi wynikające z RODO oraz standardy rynkowe.

VIII. Polityka plików „COOKIES”

1. „Cookies” to pliki tekstowe, stanowiące dane informatyczne, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych.
2. „Cookies” używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych, jak również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych. Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
3. Przechowywanie „Cookies” oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika strony internetowej www.e-swiadectwa-energetyczne.com. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą działań samego Użytkownika wybierającego lub nie funkcje wykorzystywania cookies (oprócz cookies obowiązkowych technologicznie, niezbędnych do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, ale nie identyfikujących użytkownika).

IX. Informacje końcowe

MFN Spółka z o.o., będąca właścicielem strony www.e-swiadectwaenergetyczne.com, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronie internetowej www.e-swiadectwaenergetyczne.com.

KONTAKT:

e-mail: kontakt@e-swiadectwa-energetyczne.com
Adres korespondencyjny: MFN Spółka z o.o., ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz