RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Szanowni Państwo,

Niniejsza informacja skierowana jest do osób, których dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane przez stronę www.e-swiadectwa-energetyczne.com , należącej do firmy MFN SP. Z.OO działającej jako„Administrator” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także „RODO”). Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych. Administratorzy dbają o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przetwarzają wyłącznie takie dane które są dopuszczalne przez prawo, w celach określonych poniżej i w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Informacja dla klientów oraz osób zainteresowanych produktami i usługami

Administratorem danych osobowych jest Spółka MFN Spółka z o.o., zarejestrowaną w Bydgoszczy 85-703, przy ul. Kijowskiej 44, NIP: 5543016657, REGON: 526393848, KRS: 0001058176  w zakresie związanym z działaniami marketingowymi dotyczącymi usług prowadzonych przez ,,www.e-swiadectwa-energetyczne.com.

Zakres danych

Administratorzy gromadzą dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio i w niektórych przypadkach pośrednio z innych źródeł oraz utworzone w trakcie ich przetwarzania. W zależności od charakteru Państwa relacji z Administratorem, mogą oni gromadzić różne kategorie danych. Gromadzone dane osobowe mogą zawierać następujące kategorie informacji:

Państwa imię i nazwisko

Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail

Dane identyfikacyjne: numer NIP które przechowywane są offline.

Informacje związane z usługą: adres, dane techniczne budynku oraz innych usług wykonywanych przez Administratora, takie jak: dane zawarte w formularzy dotyczącym zamawianej usługi oraz dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Informacje związane z działaniami marketingowymi, w tym o obszarach Państwa zainteresowań, preferowanych rodzajach usługi oraz ofert przedstawionych przez Administratora.

Cele wykorzystania danych

W zależności od charakteru relacji, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

Odpowiedzi na zadane przez Państwa indywidualne zapytania, dotyczące usług realizowanych przez Administratora „www.e-swiadectwa-energetyczne.com”

Podejmowania działań marketingowych, w tym przekazywania informacji handlowych, ofert związanych z wykonywanymi usługami oraz z innymi usługami realizowanymi przez Administratora lub współpracujące podmioty (np. Ministerstwo Rozwoju i Technologii),

Realizacji i rozliczenia zamówionej usługi,

Realizacja innych działań związanych z wybraną przez Państwa usługą,

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej związanej z wybraną przez Państwa usługą,

Odpowiedzi na zadane przez Państwa indywidualne zapytania, dotyczące oferowanych usług oraz innych usług realizowanych przez Administratorów,

Ochrony słusznych interesów Administratorów oraz innych osób, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:
Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Cele przetwarzania są każdorazowo wskazane w treści zgody (np. w celach marketingowych lub usługo-dawczych). Podanie danych jest w pełni dobrowolne. Administrator przetwarza Państwa dane do momentu wycofania zgody lub zrealizowania działań, których dotyczyła zgoda. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zależności od kanału komunikacji, wskazujemy dogodny sposób wycofania udzielonej wcześniej zgody, niemniej jednak mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej informacji.

Realizacja umowy i rozliczenia związane z usługą (art. 6 ust. 1 lit b RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy na usługę, której są Państwo stroną. Podanie danych jest niezbędne w celu podjęcia współpracy oraz realizacji wybranej przez Państwa usługi. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Państwu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej usługi. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej części niniejszej informacji.

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO): W niektórych sytuacjach Administrator zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa do gromadzenia danych osobowych w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową i podatkową. W tych sytuacjach nie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa żądania ich usunięcia. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej niniejszej informacji.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO): . Możemy przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz przekazywania Państwu informacji, w celu prowadzenia analiz Państwa zamówionej usługi, ale również w celu ochrony słusznych interesów naszych oraz innych osób.

Ujawnienie danych

W celu realizacji powyższych działań możemy korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Administratora  (np.  firmy wpisującej dane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, firmy świadczące usługi księgowe, ,firmy wspierające systemy informatyczne). W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Państwa żądania, realizacji usługi, możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zakres danych

Administrator gromadzi  dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio i w niektórych przypadkach pośrednio z innych źródeł oraz utworzone w trakcie ich przetwarzania. Gromadzimy następujące kategorie danych:

Państwa imię i nazwisko;
Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
Dane dotyczące zamawianej usługi niezbędne do jej prawidłowego wykonania
Dane, dotyczące prowadzonej bądź nie prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej lub nazwa podmiotu, w imieniu którego Państwo występujecie.
Dane identyfikacyjne: numer NIP, numer REGON przechowywane offline;
Informacje związane z historią relacji z Państwem.

Cele wykorzystania danych

Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących celach:

Realizacja oraz rozliczenie usługi;
Prowadzenie korespondencji i kontaktu telefonicznego w celu prawidłowego wykonania usługi;
Prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej;
Ochrona słusznych interesów naszych oraz innych osób, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:
Realizacja umowy i rozliczenia związane z umową (art. 6 ust. 1 lit b RODO): Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy, której są Państwo stroną. Podanie danych jest niezbędne w celu podjęcia oraz realizacji umowy. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Państwu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej części niniejszej informacji.

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO):  Administrator zobowiązany są na podstawie przepisów prawa do gromadzenia danych osobowych w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową i podatkową. W tych sytuacjach nie przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa żądania ich usunięcia. Wciąż posiadają Państwo prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej części niniejszej informacji.

Możemy przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz utrzymywania stałych kontaktów biznesowych, w celu prowadzenia analiz dotyczących wzajemnych rozliczeń.

Ujawnienie danych

W celu realizacji powyższych działań możemy korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie Administratora (np. firmy wspierające systemy informatyczne, firmy świadczące usługi księgowe, Ministerstwo Rozwoju i Techniki). W pewnych sytuacjach, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji wspólnych inicjatyw, realizacji usługi, możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim jak kurierzy, inne podmioty współpracujące zaangażowane w realizację wspólnych działań.

Informacja o danych gromadzonych przez stronę internetową www.e-swiadectwa-energetyczne.com   oraz stron na nią przekierowujących.

Administratorem danych osobowych jest Spółka MFN z siedzibą w Bydgoszczy 85-703, przy ulicy Kijowskiej 44 , NIP 5543016651 .

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ) (RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, kancelaria@mrpit.gov.pl, tel. 22 484 84 84, adres skrytki
na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej;

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: iod@mrpit.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z realizacją  przepisów ustawy
o charakterystyce energetycznej budynków ( U. z 2021 r. poz. 497 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej „KPA”, w celu:

Prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ustawy, w tym jego tworzeniem, ewidencjonowaniem i utrzymywaniem oraz aktualizacją i udostępnianiem danych,

Wpisywania i aktualizacji Państwa danych potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 17, art. 22, art. 24, art. 27, art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 34 ustawy tej ustawy,

Prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 19, art. 21, 25 oraz art. 26 ustawy,

Dokonywania weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 36 ustawy;

Pani/Pan dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych osobowych:

Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów KPA;

Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

Inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3, nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);

w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

Żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie
z art. 15 RODO,

Prawo ich sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, z zastrzeżeniem
2a § 3 KPA – wystąpienie z żądaniem nie wpływa na tok i wynik postępowania.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFOLINIA

Pon-Pt: 9:00-17:00
nr telefonu

KONTAKT:

e-mail: kontakt@e-swiadectwa-energetyczne.com
Adres korespondencyjny: MFN Spółka z o.o., ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz