Załatwienie i zakup świadectwa charakterystyki energetycznej

Załatwienie i zakup świadectwa charakterystyki energetycznej jest bardzo proste, zwłaszcza jeśli chcemy to zrobić online: wystarczy na naszej stronie internetowej wpisać parametry nieruchomości, dla której chcemy uzyskać certyfikat. Dla każdego rodzaju nieruchomości przewidziany jest inny formularz - dla mieszkania osobny, dla budynku, np. domu, osobny. Po jego wypełnieniu i opłaceniu usługi, w ciągu 48 lub nawet 24 godzin klient otrzymuje mailem elektroniczną wersję dokumentu. Na życzenie wysyłamy również świadectwo charakterystyki energetycznej w formie papierowej, podpisanej przez uprawnionego eksperta, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Oczywiście każde wystawione przez nas świadectwo energetyczne jest rejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) jest oficjalnym dokumentem, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. W ramach dostosowania do tego prawa, 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z którą każdy dom, niezależnie od daty jego budowy, musi posiadać świadectwo energetyczne. Ta zmiana regulacji wprowadza nowe zasady, które dotyczą nie tylko nowo wybudowanych budynków wielorodzinnych, ale również domów jednorodzinnych oraz mieszkań zbudowanych przed 2009 rokiem.

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej – co zrobić?

Za brak ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, domu lub lokalu użytkowego grozi grzywna do 5 000 zł. Jednak uniknięcie konsekwencji prawnych jest niezwykle proste - wystarczy zamówić certyfikat online na naszej stronie internetowej, wpisując niezbędne dane dotyczące nieruchomości, dla której chcemy uzyskać świadectwo. Po opłaceniu wniosku, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wystawiane w ciągu 24 lub 48 godzin i po kłopocie.

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Jakie są wymagania dotyczące świadectwa energetycznego budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).

2. Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

  • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
  • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

3. Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Jak sporządzić świadectwo energetyczne budynku?

Z przepisów wynika że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa energetycznego. Dla istniejących nieruchomości certyfikat sporządza osoba posiadająca uprawnienia i wpisana do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Podstawą do sporządzenia certyfikatu są informacje dotyczące nieruchomości przedstawione przez jej właściciela, stąd tak ważne jest ich dokładne podanie.

Co grozi za brak posiadania świadectwa energetycznego budynku?

Za brak ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, domu lub lokalu użytkowego grozi grzywna do 5 000 zł. Nowe przepisy narzucają bowiem obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej osobom sprzedającym lub wynajmującym nieruchomości. Bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania, chyba że przedmiot transakcji kwalifikuje się jako wyjątek od obowiązku posiadania tego certyfikatu.

Co należy zrobić, aby uzyskać świadectwo energetyczne?

Uzyskanie certyfikatu energetycznego przez naszą stronę internetową jest stosunkowo proste. Kroki, które należy wykonać są następujące: wypełnienie formularza z danymi (w zależności od rodzaju nieruchomości), załączenie zdjęć i wskazanych w formularzu dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty. Jeśli chodzi o zdjęcia i dokumenty, to w przypadku domów są to: zdjęcie domu (dom w centralnym punkcie zdjęcia), rzut domu i opcjonalnie przekrój domu. W przypadku mieszkania sprawa jest jeszcze prostsza, bo wymagamy tylko zewnętrznego zdjęcia budynku, w którym znajduje się lokal oraz opcjonalnie jego rzutu.

Zakup świadectwa charakterystyki energetycznej

Zakupu certyfikatu energetycznego można dokonać online na naszej stronie internetowej. Wystarczy przejść wszystkie kroki wskazane w instrukcji i wypełnić stosowne formularze. Już po 24 lub 48 godzinach otrzymamy mailem świadectwo charakterystyki energetycznej. Proces zakupu świadectwa charakterystyki energetycznej obejmuje oczywiście również jego rejestrację w w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak zamówić świadectwo energetyczne?

Zamówienie i zakup świadectwa charakterystyki energetycznej jest bardzo proste, zwłaszcza jeśli chcemy to zrobić online: wystarczy na naszej stronie internetowej wpisać parametry nieruchomości, dla której chcemy uzyskać certyfikat. Dla każdego rodzaju nieruchomości przewidziany jest inny formularz - dla mieszkania osobny, dla budynku, np. domu, osobny. Po jego wypełnieniu i opłaceniu usługi, w ciągu 48 lub nawet 24 godzin klient otrzymuje mailem elektroniczną wersję dokumentu.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego?

Do sporządzenia świadectwa energetycznego niezbędne jest wypełnienie formularza z danymi (w zależności od rodzaju nieruchomości), załączenie zdjęć i wskazanych w formularzu dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty. Jeśli chodzi o zdjęcia i dokumenty, to w przypadku domów są to: zdjęcie domu (dom w centralnym punkcie zdjęcia), rzut domu i opcjonalnie przekrój domu. W przypadku mieszkania sprawa jest jeszcze prostsza, bo wymagamy tylko zewnętrznego zdjęcia budynku, w którym znajduje się lokal oraz opcjonalnie jego rzutu.

Ile czasu zajmuje sporządzenie świadectwa energetycznego?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla danej nieruchomości zajmuje od 24 do 48 godzin. W szczególnych przypadkach, gdy niezbędna jest wizja lokalna, sporządzenie certyfikatu może trwać dłużej.

Czy istnieje formularz do uzyskania świadectwa energetycznego?

Na naszej stronie dostępne są formularze dla różnych typów nieruchomości, zarówno lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym, jak i domów - wszelkich typów: wolnostojących oraz szeregowców, a także lokali użytkowych. Wystarczy je wypełnić, zgodnie ze stanem faktycznym i załączyć niezbędną dokumentację.

Czy świadectwo energetyczne jest konieczne przy budowie nowego obiektu?

Właściciele nowo wybudowanych budynków oraz inwestorzy (w tym deweloperzy) muszą obowiązkowo dołączać do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne musi być przekazane klientowi przy zawieraniu umowy przenoszącej własność lokalu/domu jednorodzinnego w wykonaniu umowy deweloperskiej, a także przy zawieraniu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu (gdy wcześniej nie była zawierana umowa deweloperska) oraz w przypadku umowy sprzedaży lokalu.

Obowiązek ten dotyczy  zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.
Z kolei inwestorzy, którzy zajmują się wynajmem lokali takie świadectwo muszą przekazywać najemcom przy zawieraniu umowy najmu.