Kto robi i komu zlecić zrobienie świadectwa energetycznego?

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz jej nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uprawnione do sporządzenia świadectwa energetycznego są osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Zlecić zrobienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i/lub nieruchomości można po prostu online.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) jest oficjalnym dokumentem, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. W ramach dostosowania do tego prawa, 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z którą każdy dom, niezależnie od daty jego budowy, musi posiadać świadectwo energetyczne. Ta zmiana regulacji wprowadza nowe zasady, które dotyczą nie tylko nowo wybudowanych budynków wielorodzinnych, ale również domów jednorodzinnych oraz mieszkań zbudowanych przed 2009 rokiem. Jest to znaczący krok ku większej efektywności energetycznej i zwiększa odpowiedzialność właścicieli nieruchomości.

Definicja świadectwa energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) jest oficjalnym dokumentem, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. W ramach dostosowania do tego prawa, 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z którą każdy dom, niezależnie od daty jego budowy, musi posiadać świadectwo energetyczne.

Wymagania dotyczące świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne jest dokumentem stanowiącym niejako „paszport” naszego domu lub mieszkania. Musi więc zawierać aktualne zdjęcie budynku i dane techniczne wskazujące konstrukcję oraz ilość energii niezbędnej do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zawiera także dane identyfikacyjne budynku lub jego części oraz wnioski wynikłe z audytu lub przetworzenia informacji podanych przez właściciela nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ma zazwyczaj formę kilkustronicowego dokumentu. Jest opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Proces wystawiania świadectwa energetycznego

Z przepisów wynika że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa energetycznego. Dla istniejących nieruchomości certyfikat sporządza osoba posiadająca uprawnienia i wpisana do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Podstawą do sporządzenia certyfikatu są informacje dotyczące nieruchomości przedstawione przez jej właściciela, stąd tak ważne jest ich dokładne podanie. Aby uruchomić proces wystawiania świadectwa energetycznego wystarczy wejść na naszą stronę internetową i wpisać parametry nieruchomości, dla której chcemy uzyskać certyfikat. Po podaniu niezbędnych informacji i opłaceniu wniosku, sprawą zajmuje się ekspert wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Sporządza on certyfikat, opatruje go podpisem i rejestruje w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Po zakończeniu całego procesu, klient otrzymuje pełnoprawne świadectwo charakterystyki energetyczne nieruchomości wraz z wpisem do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Procedura uzyskania tego swoistego paszportu energetycznego jest więc stosunkowo prosta i łatwa, a samo świadectwo sporządza ekspert z właściwymi uprawnieniami.

Znaczenie świadectwa energetycznego dla nieruchomości

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz jej nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2023 roku każdy dom, niezależnie od daty jego budowy, musi posiadać świadectwo energetyczne. Dotyczy to nowych domów i budynków wielorodzinnych oraz domów i mieszkań bez względu na datę ich budowy w przypadku ich sprzedaży lub najmu. Za brak ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, domu lub lokalu użytkowego grozi grzywna do 5 000 zł.  Bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania, chyba że przedmiot transakcji kwalifikuje się jako wyjątek od obowiązku posiadania tego certyfikatu.

Jakie są koszty związane ze sporządzeniem świadectwa energetycznego?

Koszt świadectwa energetycznego obecnie waha się w granicach od 250 zł do nawet 1000 zł w zależności od charakterystyki budynku i osoby wystawiającej świadectwo. Wpływ na cenę certyfikatu może mieć także konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości.

Koszty związane ze sporządzeniem świadectwa energetycznego

Koszt świadectwa energetycznego obecnie waha się w granicach od 250 zł do nawet 1000 zł w zależności od charakterystyki budynku i osoby wystawiającej świadectwo. Wpływ na cenę certyfikatu może mieć także konieczność przeprowadzeni wizji lokalnej nieruchomości. Szczególnie skomplikowane przypadki, a więc nieruchomości o nietypowym zastosowaniu lub wielkopowierzchniowe mogą wymagać specyficznego podejścia i indywidualnej wyceny.

Porównanie kosztów w różnych kontekstach budowlanych

Koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub nieruchomości różnią się w zależności od rodzaju obiektu, czyli de facto stopnia skomplikowania analizy parametrów jego energochłonności. Oczywiście koszt wydania paszportu energetycznego dla mieszkania będzie zdecydowanie niższy od tego samego kosztu w przypadku domu, czy lokalu użytkowego.

Opłaty i koszty związane z wystawianiem świadectwa energetycznego

Nie ma żadnych ukrytych opłat związanych z wystawianiem świadectwa energetycznego. Jedynym kosztem jest cena jego przygotowania, podpisania i rejestracji w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Cena ta obecnie waha się w granicach od 250 zł do nawet 1000 zł  w zależności od charakterystyki budynku i osoby wystawiającej świadectwo.

Kto jest uprawniony do wystawiania świadectw energetycznych?

Charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa energetycznego. W przypadku budynku już istniejącego, paszport energetyczny sporządza osoba uprawniona. Listę przedsiębiorstw i osób uprawnionych do wystawiania certyfikatu energetycznego można sprawdzić w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wymogi i uprawnienia dotyczące wystawiania świadectw energetycznych

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz jej nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uprawnione do sporządzenia świadectwa energetycznego są osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Aby znaleźć się w wykazie, musisz spełniać następujące wymagania:

  • masz pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie skazano cię prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
  • posiadasz uprawnienia budowlane

lub

  • ukończyłeś:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub
  • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Rola audytora energetycznego w procesie sporządzania świadectw energetycznych

Rolę audytora energetycznego regulują tak naprawdę dwie ustawy. Pierwsza to ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Druga to ustawa o efektywności energetycznej i dotyczy ona tych podmiotów, które chciałyby skorzystać z systemu białych certyfikatów. Jeśli  jednak chcielibyśmy potraktować audytora szerzej, jako osobę, która wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej, to jest jeszcze znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej, która uszczelnia system certyfikacji energetycznej budynków i ma sprawić, by Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zaczęły spełniać swoją rolę. Wynika z tego jasno, że sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej nie jest podstawowym zajęciem audytora energetycznego. Audytor przeprowadza audyty energetyczne, które mają wskazywać możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynku i to jest jego kluczowa rola.

Komu zlecić zrobienie świadectwa energetycznego?

Zlecić zrobienie świadectwa energetycznego można wyłącznie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz jej nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2023 roku. Wszystkie podmioty uprawnione do sporządzenia świadectwa energetycznego są ujęte w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Aby znaleźć się w tym wykazie, trzeb spełnić szereg wymagań, określonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Praktycznie zlecić zrobienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i/lub nieruchomości można po prostu online.

Gdzie załatwić świadectwo energetyczne?

Załatwienie świadectwa energetycznego jest bardzo proste, zwłaszcza jeśli proces chcemy przeprowadzić online: wystarczy na naszej stronie internetowej wpisać parametry nieruchomości, dla której chcemy uzyskać certyfikat. Dla każdego rodzaju nieruchomości przewidziany jest inny formularz - dla mieszkania osobny, dla budynku, np. domu, osobny. Po jego wypełnieniu i opłaceniu usługi, w ciągu 48 lub nawet 24 godzin klient otrzymuje mailem elektroniczną wersję dokumentu. Na życzenie wysyłamy również świadectwo charakterystyki energetycznej w formie papierowej, podpisanej przez uprawnionego eksperta, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Oczywiście każde wystawione przez nas świadectwo energetyczne jest rejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.